Partiet Min Geaidnus syn på diskriminering och andra former av intolerans och kränkande behandling av enskilda, grupper eller sammanslutningar:

 

Diskriminering är all särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar eller begränsar individers- eller gruppers handlingsutrymme eller valmöjligheter. Diskriminering är också en kränkning av den personliga integriteten.
Enligt FN:s mänskliga rättigheter är diskriminering ett brott mot människors lika värde och rätt till lika behandling. Diskriminering är även förbjudet enligt svensk lag.

 

Partiet Mijá Gäjjno accepterar ingen form av diskriminering på grund av släktskap, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar aktivt för att förebygga diskriminering och kommer att agera omedelbart om sådan uppstår.

 

Alla inom partiet Mijjen Geajnoe har ett gemensamt ansvar att behandla varandra med ömsesidig respekt. Vi förespråkar lika rättigheter och möjligheter i partiet.

 

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering är en konvention antagen av Förenta nationerna riktad mot all rasdiskriminering och rasism.

 

Partiet Min Geaidnu har antagit ovan och accepterar inte rasistisk ideologi inom partiet. Medlemmar och kandidater i partiet kan inte vara medlem i någon främlingsfientlig/rasistisk förening, organisation eller parti eller delta i annan aktivitet som är kopplad till rasistiska/främlingsfientliga forum på eller utanför internet.

 Uppdaterad 151210