Blogg

Vem ska ha ansvaret för rennäringen?

Läser Sameradion/ SVTs Sápmis resultat av utfrågningen om de olika Sametingspartierna och konstaterar följande: tre partier som utåt säger sig värna om renskötseln vill flytta över myndighetsansvaret för rennäringen, från Sametinget till en svensk myndighet.

Istället för att vi samer själva ska värna om en av våra främsta och viktigaste kulturyttringar så vill de att våra kolonisatörer ska göra jobbet. Saken väcker många frågor. Vad säger en sådan omorganisering om inställningen till samiskt självbestämmande? Vad säger det om uppfattningen om rennäringen? Vad säger det om synen på och visionen om Sametinget?

Låt oss försöka få en föreställning om vad som skulle ske om rennäringen läggs in under exempelvis Näringsdepartementet. Rennäringen skulle då bli en av flera näringar. Den skulle riskera att försvinna bland de dominerande svenska näringarna. När exploatörer tränger på finns inte längre någon där som kan säga emot. Samma myndighet skulle handha de konkurrerande näringarnas intressen. Det som gör renskötseln så unik, som en stark bärare av den samiska urfolkskulturen, den starka kopplingen skulle inte längre finnas kvar.

Hur ser framtiden för rennäringen ut i ett sådant läge? Handen på hjärtat: vad tror ni? Att rennäringens framtid ser bäst ut som en underordnad del av svenskt näringsliv, eller som del av ett helt folks ovärderliga kulturarv? Det är svårt att förstå hur någon kan vilja överföra något så värdefullt till kolonisatörens klor. Det är svårt att förstå att inte viljan att utveckla Sametinget sträcker sig längre, att inte det samiska självbestämmandet ska gälla för skyddet av en så viktig del av vår kultur. Det är sorgligt att se hur långt koloniseringen av också tankesätt har gått.

För Min Geaidnu är det självklart att vi samer själva ska bestämma om våra egna angelägenheter. Det är vi samer själva som vet bäst vad som är bra för rennäringen, inte svenska staten. I Mijjen Geajnoe vill vi förstärka och utveckla Sametinget till att bli en förebild för samiskt självstyre. Sametinget ska leda utvecklingen av vårt samiska samhälle med samiska helhetslösningar område för område. Vi vill att Sametinget ska leda en dekoloniseringsprocess för det samiska folket. Varje dag får vi bevis för hur angeläget det är att den processen påbörjas snarast.

Om statens havererade rovdjurspolitik och samiska kvinnor i renskötseln

Partiet Min Geaidnu, Mijá Gäjnno, Mijjan Geäjdnuo, Mijjen Geajnoe:

Statens rovdjurspolitik har havererat. De här tre enkla sakerna skulle inte bara lösa en del av dagens rovdjurspolitiks-problem, de är också tre enkla åtgärder som skulle främja livssituationen för de renskötande samiska kvinnorna.

”Den 8 mars är internationella kvinnodagen och låt mig dagen till ära ta en tillsynes märklig ingång för att lyfta samernas fortsatta kvinnokamp” säger Min Geaidnus Vägvisare Christina Åhrén.

-Statens rovdjurspolitik har havererat. Samtidigt är stora arealer av samernas traditionella marker berörda av en omfattande fragmentisering. Kalhyggen, grustäkter, skogsbilvägar, kraftverksdammar, vindkraftverksparker, elnätsledningar, det rörliga friluftslivet, gruvor osv. Allt påverkar möjligheten till en fungerande renskötsel och sker på bekostnad av samisk kultur. I dagsläget lider många enskilda renägare av stressen av att se deras avelsdjur bli rovdjursföda. Ändå gör staten ingeting för att förändra denna katastrofala situation.

Rovdjurspolitik kan te sig som en manlig arena. Behovet av en fungerande rovdjurspolitik är inget som direkt sätts i samband med kvinnors rättigheter. Men allteftersom har renskötselns möjligheter till överlevnad beskurits. När rovdjurspolitiken havererat, och renskötande familjer varje vinter ställs inför resultatet av markingrepp, sätts varje enskild familj under press. En press som är såväl mental som ekonomisk. I den verkligheten är det inte sällan kvinnan som måste kliva in och säkerställa familjens överlevnad. Christina Åhrén fortsätter: ”Jag kan lova att det under denna vecka finns otaliga samiska kvinnor som sitter på sina arbeten och drömmer om att de skulle kunnat ta med sina sportlovslediga barn till renskogen. Men när familjens ekonomi raserats av statens rovdjurspolitik så måste de fortsätta förvärvsarbeta för att skapa ekonomiska förutsättningar för att familjen skall kunna överleva inom renskötseln”.

En gång, för inte allt för länge sedan, var det mer regel än undantag att varje familj kunde hållas samman under såväl vinter som sommarhalvåret. Idag är det mängder av samiska familjer som under perioder lever åtskilda. Om rennäringen hade haft möjligheten att få existera under rimliga förhållandet hade kvinnorna, och därmed också barnen, kunnat delta i renskötseln i betydligt högre skala än de kan idag.  Alla de yttre hot som finns mot rennäringen försvårar såväl för familjerna ekonomiskt, men de yttre hoten begränsar också möjligheterna för familjerna att överföra traditionell kunskap. En kunskap som bara kan få om man dagligen får vara en del av renskötseln.

Det är inte omöjligt att skapa en rovdjurspolitik som fungerar. Rennäringen skall inte behöva tåla mer än 5% förlust av nettohjorden på sameby-nivå. Ersättningen för samebyarnas kostnader vid rovdjursinventeringen måste höjas. Renskötarna måste få full ersättning för rovdjursförekomst och kringkostnader orsakade av rovdjursförekomst. Det är tre enkla saker som inte bara skulle lösa en del av dagens rovdjurspolitiksproblem, de är också tre enkla åtgärder som skulle främja livssituationen för de renskötande samiska kvinnorna.

.

Samiskt Självstyre

Sametinget som helhet ska vara den som företräder oss samer. Vi har inte råd att debattera om detaljer när Sápmi håller på att exploateras sönder och vår samiska kultur osynliggörs.

Istället för att låsa fast oss i olika grupperingar som träter mot varandra ska vi gå samman och stå enade. Vi ska ta vara på varandras olika erfarenheter och kunskap, vi ska använda den mångfalden som en styrka när vi möter de verkliga hoten som kommer utifrån. Tillsammans blir vi starkare.

Alla folk har rätt till självbestämmande. Min Geaidnu vill att vi påbörjar förhandlingar med svenska staten om reellt självstyre nu.