Samebyn - lokalsamhället i Sápmi

Alla samer har en stark koppling till Saepmie, oavsett var vi bor och hur vi försörjer oss. Våra starka rättigheter till land och vatten är kollektiva rättigheter som vi har i egenskap av att vara urfolket i Sápmi.

Med utgångspunkt i Självbestämmandepolitik vill Mijá Gäjnno skapa helhetslösningar där alla samer, oavsett kompetens och bakgrund, är viktiga i förvaltningen av samebyn -lokalsamhället. Rennäringen, jakt, fiske, slöjd, gårdsbruk och alla andra traditionella näringar ska ha hög status som näringar och kulturbärare. Kring dessa kan vi bygga samhörighet för alla samer oavsett var vi bor och vad vi lever av.  Det är vår grundläggande politik för det samiska folket och Sápmi.

Tillsammans blir vi starkare

Vi ska inte acceptera att vi har blivit och fortfarande blir sprittrade av statens politik där samer skiljs åt och inte erkänns som riktiga samer, med koppling till sin kultur och sina förfäders marker.

Utifrån denna grund ska de politiska besluten tas:

  • Rennäringslagen ska uppdateras med jämställdhet och jämlikhet. Den ska göras mer inkluderande för alla samer och diskriminerande formuleringar ska tas bort.

  • Det samiska lokalsamhället -samebyn har behov av alla samers kunskap och erfarenheter.

  • Alla näringar, alla arbeten, all kultur och all samisk livsmiljö kopplad till samebyn eller i anslutning till den, är lika viktiga.
  • De samiska markerna och resurserna ska förvaltas av oss  själva vilket innebär utveckling av både administration och arbetstillfällen.
  • De traditionella näringarna - rennäring, jakt, fiske, gårdsbruk, slöjd, bär, örter m.m - har en särställning eftersom de förvaltar vår historiska koppling som naturfolk.
  • Vi ska bygga starka lokalsamhällen/samebyar där vi gemensamt skyddar oss mot skadliga exploateringar och statliga beslut. Där vi gemensamt utvecklar en stark ekonomi för alla. Där vi gemensamt skyddar och utvecklar vår samiska kultur.
  • Det samiska lokalsamhället med samebyn finns redan men vi ska utveckla det så att alla samer blir delaktiga och så att vi själva förvaltar all samisk verksamhet.