16 punkter för mandatperioden 2017-2021

Det här är vad vi vill åstadkomma under kommande mandatperiod:

1. Starta en förhandling med svenska staten om utökat samiskt självbestämmande.

2. Stoppa den fortsatta exploateringen av Sápmi och skydda vår miljö för kommande generationer. Inför samisk förvaltning av samiska rättigheter till land och vatten, i enlighet med ILO 169 och Urfolksdeklarationen.

3. Minska rovdjuren till max 5 procent skada. Alla renar som rivs ska ersättas fullt ut.

4. Samiska traditionella mönster och ornamentik ska skyddas i lag. Stoppa plagiering och exploatering av samisk slöjd och kulturella symboler.

5. Duodjiundervisning till alla samiska barn. Ökat stöd till samiska Duodjiföretagare.

6. Säkra samers tillgång till likvärdig, språkligt och kulturellt anpassad psykisk hälsovård. Utbilda hälsovårdspersonal i samisk kulturkompetens och öka tillgången till personal med samisk specialkunskap och språkkompetens.

7. Skapa förutsättningar för kulturarenor, där samiska konstnärer, musiker, skådespelare, slöjdare, författare och andra kulturarbetare kan mötas och hitta samarbetsformer.

8. Skapa förutsättningar för mötesplatser för samiska ungdomar, både fysiska och virtuella.

9. Inför samisk förvaltning av samiska kulturmiljöer och öka inventeringen av samiska fornlämningar.

10. Bryt assimileringen. Inför undervisning i samiska med starka språkmodeller. Alla samer ska få undervisning i samiska språk, kultur och historia.

11. Skapa ständigt återkommande samiska språkbad för alla åldrar på alla samiska språk.

12. Uppdatera rennäringslagen, inför jämställdhet och jämlikhet. Gör den mer inkluderande för alla samer och ta bort diskriminerande formuleringar.

13. Stärk rennäringens förutsättningar att skydda betesmarkerna och möta klimatförändringarna.

14. Fast finansiering till samiska kulturcentra, samegårdar och sameföreningar.

15. Öka kunskapen. Etablera samiska högskoleutbildningar i samisk mat, i traditionell kunskap, i samisk livsmiljö och i förvaltning av traditionellt land.

16. Åtgärda okunskapen. Utbildning om samer ska finnas som fast ämne i alla svenska skolor.