Tillsammans blir vi starkare

 Vi samer har olika kunskaper och erfarenheter, vi bor på olika platser och försörjer oss på olika sätt. Mijjen Geajnoe ser den enorma styrka som manifesteras när vi går samman och strävar mot samma mål. När Sametinget är valt ska vi tillvarata varandras erfarenheter och systematiskt arbeta framåtskridande, konstruktivt för att bemöta de utmaningar vi ställs inför. Vi ska lyfta Sametinget till att bli den centralpelare det ska vara för att försvara och förstärka våra rättigheter, till skydd och gagn för vår kultur, våra näringar och Saepmie.

 

Tillsammans blir vi klokare

Samlad kunskap är makt. Min Geaidnu vill att Sametingets språk- och utbildningspolitiska handlingsprogram konverteras till en nationell handlingsplan för samiska språk och utbildning, så att alla samer kan utveckla och återta sina språk och få undervisning i samisk kultur. Mijjan Geäjdnuo har krävt en samisk sanningskommission, en process för att lyfta fram de orättvisor och oförätter vi blivit utsatta för i ljuset. Vi tror att det är ett led i att skapa medvetenhet och kunskap, både hos oss själva och i det omgivande majoritetssamhället. När graden av kunskap och medvetenhet ökar kan förståelse skapas. Den förståelsen behöver vi för att bryta koloniseringen. Den förståelsen behöver vi för att bygga ett samhälle där delaktighet och samförstånd utgör grunden för en hållbar samhällsutveckling.

 

Tillsammans når vi framgång

En nyckelfaktor för framgångsrika beslut är att de är väl förankrade, att ingen som berörs av besluten känner sig överkörd, att alla får komma till tals och att delaktigheten reflekteras i besluten. För förvaltningen av det samiska lokalsamhället behövs expertis och erfarenhet från alla håll. Mijá Gäjnno ser den kraft som växer när vi går samman. För att nå framgång internationellt behövs samarbeten mellan urfolk globalt. Att det samarbetet genererar framgång kan vi tydligt se i FN:s Urfolksdeklaration. Den vägen till framgång vill Min Geaidnu tillämpa inom alla sakområden.