Samiska språk

Vi samer har levt i Saepmie sen urminnes tider. Utifrån våra livsvillkor i detta område har våra språk uppstått och utvecklats. Samiskan innehåller begrepp, ord och uttryck som förklarar de olika dimensionerna av vår kultur och vårt samhälle. I samiskan vilar vår värdegrund och livsåskådning, vår djupa kunskap om levnadsförhållanden och vår starka koppling till vårt land och naturen. För oss samer är vårt språk samiska, oavsett om vi blivit fråntagna samiskan eller inte. Det är viktigt att erkänna den förlust som de samer som förlorat sitt språk genomlever, genom det språkmord samhället har orsakat samiskan.

De som idag talar samiska behöver få stöd för att bevara, utveckla och överföra sitt språk till kommande generationer. De som förlorat sitt språk behöver stöd för att återta språket. De samiska språkens fortlevnad är också beroende av en stark samisk livsmiljö och på så vis också en stark samisk kultur. Om delar av det samiska samhället hotar att försvinna, så hotas också språket. När det samiska samhället stärks, så stärks också språket. För att bryta en språkbytesprocess räcker inte enbart politiska beslut men de beslut som tas har en avgörande betydelse.*

Mijá Gäjnno vill omvandla Sametingets Språkpolitiska handlingsprogram till ett nationellt handlingsprogram. Vi vill också att en Samisk språklag instiftas.

Nulägesbeskrivning/ Så här ser det ut:

  • Samtliga samiska språk är idag hotade.
  • Lärarbristen för samiska är akut.
  • Nuvarande skolförordning förbjuder de effektivaste språkinlärningsmetoderna för samiska – fullständigt språkbad.
  • Minoritetsspråklagens § 17 lämnar utrymme för tolkning av hur mycket förskoleverksamhet på samiska som kommunen är skyldig att erbjuda.
  • Endast hälften av alla samiska barn får undervisning i samiska. Många vuxna och äldre samer har aldrig fått lära sig samiska.

 

Det här ska vara utgångspunkten:

Sametinget ska kräva att en Samisk språklag instiftas.

Det samiska språkarbetet ska i enlighet med Sametingets språkpolitiska handlingsprogram verkställas utifrån följande huvudmål:

1: Det samiska folkets språkliga självbestämmande

2: Alla samers grundläggande språkliga rättigheter

3: Samiskan som huvudspråk i Sápmi

4: Alla samers möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån individuella behov

5: Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar

6: Samiskan synliggörs i samhället

7: Traditionella språkdomäner förstärks

8: Språkarbetet i Sábme är gränslöst

9: Sametinget agerar förebild på hur samiskan används, värdesätts och stärks

i samhället.

Så här ska vi göra:

För att uppnå målen behöver följande insatser göras:

1: Förstärkande och förtydligande av samiska språkrättigheter genom en samisk språklag

2: Medvetandegörande om språkliga rättigheter

3: Samisk undervisning i språkbadsmodeller

4: Kvalitativ samiskundervisning via fjärrundervisning

5: Säkerställa tillgång på samiska lärare och förskollärare

6: Ansvar för utvecklande av samiska läromedel för alla nivåer av utbildning

7: Ungdomskampanj ”uppmuntran till att välja en samisk utbildningsväg”

8: Stipendieordningar för studier i samiska

9: Ett års finansierande av samiska studier för personer i arbetslivet

10: Ett särskilt ansvar för kurser för korttidsstudier

11: Mentor-lärling-program

12: Ett permanent Giellagáldu

13: Sametinget har ansvaret för auktorisering av samiska tolkar och översättare

14: Sametinget granskar och godkänner samiska ortnamn

15: Dokumentering och revitalisering av traditionell kunskap och språk

16: ”Samiflix”- en samnordisk plattform med samisk medieproduktion

17: Tydliggöra och utöka SR/SVT/UR:s sändningsinnehåll av de samiska språken

18: Fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet

19: Sametingets språkstrategi

20: Inrätta samiskt språkcentrum på nord-, lule-, och umesamiskt område

21: Sámás muinna/ Sámásta mujna/ Sámásthmujna/Saemesth munnjien -kampanj

22: Attitydarbete om samiskan

23: Kartläggning av samiska språken

Utöver detta ska Mijjan Geäjdnuo även arbeta för att:

  • Förbättra samiskans användning i äldreomsorgen. Samisk kompetens ska finnas i all samisk äldreomsorg
  • Utveckla bättre språkteknologi anpassad till ungdomar, t.ex. utveckling av talsyntes(datorn kan läsa samisk text) samt språkappar.
  • Resursskola i varje region behövs med bibliotek, språkexperter och utbildningsstöd för andra i regionen.

 

*delar av texten är tagna ur Sametingets språkpolitiska handlingsprogram 2016. Hela handlingsprogrammet finns att ladda ner från sametinget.se