Samisk Autonomi

Sametinget som helhet ska företräda oss samer. Vi har inte råd att debattera om detaljer när Sápmi håller på att exploateras sönder och vår samiska kultur osynliggörs. Istället för att låsa fast oss i olika grupperingar som träter mot varandra ska vi gå samman och stå enade. Vi ska ta vara på varandras olika erfarenheter och kunskap, vi ska använda den mångfalden som en styrka när vi möter de verkliga hoten som kommer utifrån. Tillsammans blir vi starkare.

Alla folk har rätt till självbestämmande. Min Geaidnu vill att vi påbörjar förhandlingar med svenska staten om reellt självstyre nu.

Så här ser det ut:

 • Koloniseringen av vårt land, vår kultur och vårt tankesätt fortsätter.
 • Som ett led i den fortsatta koloniseringen blir vi osynliggjorda. Det är en diskriminerande strategi som stater använder mot urfolk.
 • Gruvor och vindkraftverk byggs på samisk mark och skogen skövlas utan vårt fria och informerade förhandssamtycke.
 • De flesta samer får idag ingen utbildning i samiska, samisk kultur och historia.
 • De flesta samer får inte heller sjukvård anpassad för samiska förhållanden.
 • Vi har en lägre nivå av självbestämmande än det alla folk har rätt till.

 

Det här ska vara utgångspunkten:

Sametinget ska vara det samiska folkets företrädare och leda utvecklingen av vårt samiska samhälle. Samisk kultur och naturfilosofi ska vara normen.

 • Vi ska aktivt använda våra rättigheter som finns fastställda i internationella instrument, som i FN:s konventioner om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, om medborgerliga och politiska rättigheter, ILO 169 och i Urfolksdeklarationen.
 • Vi ska utveckla det samiska självbestämmandet till ett reellt självstyre med samiska helhetslösningar område för område.

 

Så här ska vi göra:

 • Direkt efter valet ska Sametinget påbörja förberedelsearbetet för en förhandling med svenska regeringen om införande av självstyre i Saepmie.
 • Sametinget ska samtidigt utreda möjligheterna att göra Sábme till EU-region med finansieringen direkt från EU.
 • En dekoloniseringsprocess påbörjas i det samiska samhället.
 • Samlad kunskap är makt. Alla samer ska få lära sig vår historia, våra språk och vår kultur.
 • Sverige ska ratificera ILO 169.
 • Sametinget ska med gemensamt beslutade förbehåll anta en Nordisk Samekonvention utifrån målet att ha reell autonomi i Sápmi.
 • Utveckla det samiska lokalsamhället utifrån grundsynen att alla samer behövs för att förvalta de samiska naturresurserna när det gäller mark, jakt, fiske, skog, kulturmiljö m.m.
 • Rennäringens rättsliga grundval ska säkerställas.
 • Skogssamernas rättsliga ställning i de marker som man traditionellt innehar nedom odlingsgränsen skall jämställas med markerna ovan odlingsgränsen.
 • Koncessionsbyarna ska omvandlas till vanliga samebyar. Tills det sker måste de samer som haft koncession eller på annat sätt bedrivit renskötsel i dessa områden få sin rätt säkerställd.
 • Vår urminnes hävd och samiska sedvanerätt ska inte ifrågasättas, det samiska folkets rätt till land och vatten ska säkerställas i lag.
 • Särskilda medel ska finnas för att finansiera rättsprocesser för vår samiska rätt till land och vatten.